O informatorze

Małopolski Informator Społeczny (MIS) zawiera informacje o instytucjach pomocy i integracji społecznej w regionie, czyli o jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), a także o: jednostkach zatrudnienia socjalnego, zakładach aktywności zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej i innych podmiotach prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej). 

Dodatkowo w Informatorze zgromadzono informacje o instytucjach rynku pracy i instytucjach oświatowych, a także linki do zidentyfikowanych baz danych podmiotów powiązanych ze sferą pomocy i integracji społecznej („Polecane bazy danych”).

Informacji o instytucjach pomocy i integracji społecznej można szukać na trzy sposoby:

  • „Szukaj wg podziału terytorialnego” – wyszukiwanie danych według siedziby podmiotu (mapa Małopolski);
  • „Szukaj wg sektorów” – wyszukiwanie danych o podmiocie według branży, np. pomoc społeczna;
  • „Wyszukiwanie proste” – wyszukiwanie danych o podmiocie według jego nazwy.

 

Strona w aktualizacji