Charakterystyka danych

Małopolski Informator Społeczny (MIS) zawiera dane o następujących instytucjach pomocy i integracji społecznej w regionie:

1. Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 • Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie;
 • ośrodkach pomocy społecznej;
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie;
 • jednostkach specjalistycznego poradnictwa;
 • ośrodkach interwencji kryzysowej;
 • ośrodkach wsparcia;
 • domach pomocy społecznej.

2. Jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 • ośrodkach adopcyjnych;
 • organizatorach pieczy zastępczych;
 • placówkach wsparcia dziennego;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3. Jednostkach zatrudnienia socjalnego:

 • centrach integracji społecznej;
 • klubach integracji społecznej.

            4.  Zakładach aktywności zawodowej.

5. Warsztatach terapii zajęciowej.

6. Innych podmiotach prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej, w tym:

 • instytucjach rynku pracy:
  • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie;
  • powiatowych urzędach pracy;
  • ochotniczych hufcach pracy; 
 • instytucjach oświatowych:
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • uniwersytetach trzeciego wieku.

Dodatkowo, w Informatorze, w zakładce „Polecane bazy danych” zebrano linki do stron internetowych zawierających zidentyfikowane bazy danych o podmiotach prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej. Znajdziemy tu bazę podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych, a także bazy: placówek opieki zdrowotnej, zakładów pracy chronionej, agencji zatrudnienia, komend policji, sądów rejonowych, urzędów gminnych i starostw powiatowych oraz szkół w województwie małopolskim.